شماره تماس

(026)44228176

(026)44220156

(026)44223708

آدرس شرکت

کیلومتر 64 جاده قدیم تهران قزوین- روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

معاونین اشتاد ایران

نام: آقای مهندس محمد صادق نوروزی

سمت: رئیس هیئت مدیره و معاونت اجرایی

ایمیل:m.noroozi@ashtadiran.com

نام: آقای مهندس حسین قرقیش

سمت:عضو هیئت مدیره و معاونت پشتیبانی

ایمیل:h.gharghish@ashtadiran.com