شماره تماس

(026)44228176

(026)44220156

(026)44223708

آدرس شرکت

کیلومتر 64 جاده قدیم تهران قزوین- روبروی پمپ بنزین تهراندشت شرکت صنایع تولیدی اشتاد ایران

مدیران اشتاد ایران

مجتبی صالحی محبوب 

سمت:مدیر منابع انسانی 

ایمیل:m.salehi@ashtadiran.com

محمد ولدی

سمت:مدیر مالی

ایمیل:m.valadi@ashtadiran.com

علیرضا کلانتری

سمت:مدیرریخته گری

ایمیل:a.kalantari@ashtadiran.com

محمدحسین نجفی زادگان 

سمت:مدیربازرگانی 

ایمیل:m.najafizadegan@ashtadiran.com

جواد خسروی 

سمت:مدیرکنترل کیفیت 

ایمیل:j.khosravi@ashtadiran.com

عبداله علی نجفی

سمت:مدیر تولید

ایمیل:a.alinajafi@ashtadiran.com

تورج صالحی

سمت:مدیربرنامه ریزی و انبارها

ایمیل:i.salehi@ashtadiran.com

فریدون جبله

سمت:مدیرفنی و مهندسی

ایمیل:f.jebeleh@ashtadiran.com